Noto Antica

  • Km 93
  • EG 1532 m
  • Timed Stretchs:
    • Avola Antica 7 km | 400 m EG
    • Noto Antica 5 km | 350 m EG
  • Start: 8:30 am

Long Tour